FailPics Collection #3

Երևի նման լուսանկարներ բոլորս էլ ինչ որ մի օր արել ենք: Նկարել ենք ֆոտոխցիկով, կամ բջջայինով հետո գցել ենք facebook, ֆորում, կամ էլ մեյլ արել ընկերներին: Մեր նպատակն է հավաքել այս բոլոր գլուխգործոցները մի տեղում և կիսվել նրանցով մնացածների հետ: Որպեսզի Ձեր արած լուսանկարը հայտնվի մեր հաջորդ հավաքածուի մեջ անհրաժեշտ է այն ուղարկել մեր մեյլին…

Comedy Night 8 Teaser

We are currently in the stage of rehearsing the show. And just wanted to outline some of the subjects that will be touched during our Entertainment/Educational function this Saturday. Differences between expats and tourists What does Abdula Gul use his Facebook page for

ArmComedy to Appear Live & in English

Comedy Night 8: A New Hope At last we have set the date for our 8th Comedy Night. Once a year we do a stand-up comedy show only in English and tell our expats and immigrants the jokes everyone else hesitates to tell them. Join our Facebook EVENT to follow updates So we will meet…

FailPics Collection #2

ArmComedy-ն շարունակում է արշավը դեպի ինտերակտիվություն: Երևի նման լուսանկարներ բոլորս էլ ինչ որ մի օր արել ենք: Նկարել ենք ֆոտոխցիկով, կամ բջջայինով հետո գցել ենք facebook, ֆորում, կամ էլ մեյլ արել ընկերներին: Մեր նպատակն է հավաքել այս բոլոր գլուխգործոցները մի տեղում և կիսվել նրանցով մնացածների հետ: Որպեսզի Ձեր արած լուսանկարը հայտնվի մեր հաջորդ հավաքածուի մեջ…

FailPics Collection #1

ArmComedy-ն շարունակում է արշավը դեպի ինտերակտիվություն: Երևի նման լուսանկարներ բոլորս էլ ինչ որ մի օր արել ենք: Նկարել ենք ֆոտոխցիկով, կամ բջջայինով հետո գցել ենք  facebook, ֆորում, կամ էլ մեյլ արել ընկերներին: Մեր նպատակն է հավաքել այս բոլոր գլուխգործոցները մի տեղում և կիսվել նրանցով մնացածների հետ:  Որպեսզի Ձեր արած լուսանկարը հայտնվի մեր հաջորդ հավաքածուի մեջ…

Videos – Our New Section

In 2010 we launched a new page (you can see it in the upper part) and a YouTube channel where we will post all of our videos. As for now we offer 5 videos from Comedy Night 7 for those who didn’t make it to the show. Enjoy and rate our videos sky high.